Vol. 10 No. 1 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

Empirical analysis of the relationship between energy imports and current account deficit in Turkey for the period of 2010-2019

Selim İnançlı
Prof. Dr., Sakarya University, Sakarya, Turkey
Aylin Akı
Specialized Economist, Sakarya, Turkey
Bio

Published 2022-03-26

Keywords

 • Enerji İthalatı, Cari Açık, Türkiye, ADF, PP ve LS Çift Kırılmalı Birim Kök Testleri, Hatemi-J Simetrik ve Zamanla Değişen Nedensellik Testleri
 • Energy Imports, Current Account Deficit, Turkey, ADF, PP and LS Unit Root Tests with Two Structural Breaks, Hacker and Hatemi-j Symmetric and Time-Varying Causality Tests

How to Cite

İnançlı, S., & Akı, A. (2022). Empirical analysis of the relationship between energy imports and current account deficit in Turkey for the period of 2010-2019. Business &Amp; Management Studies: An International Journal, 10(1), 120–131. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i1.1952

Abstract

In the last century, with the increase in production activities in the World, There has been a rapid increase in energy demand. Countries with insufficient energy supply resources have increased their energy imports to meet their energy demand. The rise in energy demand worldwide caused the exchange rate and increased energy prices, causing developing countries to allocate more shares to energy imports in GDP. Turkey, which has insufficient fossil energy supply sources, is one country that spends high on energy imports. Increasing energy imports in developing countries and Turkey is one of the most important reasons for the current account deficit. This article analyses the effects of Turkey’s energy imports on the current account deficit with annual data for the period “1990-2019”. ADF estimates relationships between energy imports and current account deficit, PP and LS unit root tests with two structural breaks, Hacker and Hatemi-J symmetrical and time-varying causality tests. As a result, it has been determined that there is a causal relationship between energy imports to the current account deficit for the 1999-2008 and 2010-2019 periods and from the current account deficit to the energy imports for the 2000-2009 period.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Acaravcı, A. ve Yıldız, T. (2018). Türkiye’nin Enerji Bağımlılığı, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 4(2), 137-152.
 2. Ayla, D. ve Karış Ç. (2019). Türkiye’de Enerji İthalatı ve Cari Açık Üzerine Bir Değerlendirme, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 380-412.
 3. Başarır, Ç. ve Erçakar M.E. (October 2016). An Analysis of the Relationship between Crude Oil Prices, Current Account Deficit and Exchange Rates: Turkish Experiment, International Journal of Economics and Finance, 8(11), 48-59.
 4. Brooks, C. ve Hinich M. (1998). Episodic Nonstationarity in Exchange Rates, Applied Economics Letters, 5(11), 719-722.
 5. Demir, M. (2013). Enerji İthalatı Cari Açık İlişkisi, Var Analizi İle Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi/Journal of Academic Researches and Studies, 5(9), 2-27.
 6. Dickey, D. A. ve Fuller W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
 7. Doğan, İ. ve Gürbüz S. (2017). Enerji Fiyatlarının Dış Ticaret Açığı Üzerindeki Rolü: Doğrusal Olmayan İlişkinin Analizi, Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 81-90.
 8. Erdoğan, S., Gedikli A. ve Kırca M. (2019). A Note On Time-Varying Causality Between Natural Gas Consumption And Economic Growth in Turkey, Resources Policy, 64(C), 101504.
 9. Hacker, R.S. and Hatemi-J A. (2006). Tests for Causality between Integrated Varibles Using Asymptotic and Bootstrap Distribution: Theory and Application, Applied Economics, 38(13), 1489-1500.
 10. Huntington, H. G. (2015). Crude Oil Trade and Current Account Deficits, Journal of Energy Economics, 50, 70-79.
 11. Güngör, S., Sönmez, L., Korkmaz, Ö. ve Karaca, S. (2016). Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye' nin Cari İşlemler Açığına Etkileri, Maliye Finans Yazıları Dergisi, 106, 29-48.
 12. İnançlı S. ve Akı A. (2020). Türkiye’de Enerji İthalatı ve Yenilenebilir Enerji Arasındaki İlişkisinin Ampirik Olarak İncelenmesi, Econder Uluslararası Akademik Dergi, 4(2), 551-565.
 13. Kırca, M. ve Karagöl V. (2018). Türkiye’de Fiyatları ve Cari Açık Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi, Journal of Academic Researches and Studies, 10(18), 59-71.
 14. Kızıldere C. (2020). Türkiye’ de Cari Açık Sorunun Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Açısından Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz, Business and Management Studies: An International Journal, 8(2), 2121-2139.
 15. Kızılkaya, O. ve Sofuoğlu E. (2018). Türkiye’de Cari İşlemler Açığı Sorunu ve Enerji Politikaları, 2.Basım, Nobel Yayın, Ankara.
 16. Kucukefe, B. (2019). Energy Price Shocks and Dynamics of Current Account in Turkey: Is This Time Different, PressAcedemia Procedia, 9(1), 231-235.
 17. Lee, J. and Strazicich M. (2003). Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test with Two Structural Breaks, The Review of Economics and Statistics, 84(5), 1082-1089.
 18. Özata, E. (2014). Sustainability of Current Account Deficit with High Oil Prices: Evidence from Turkey, International Journal of Economic Sciences, 3(2), 71-88.
 19. Özaytürk, G. ve Alper, A. (2017). Petrol İthalatının Cari Açık Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 72(3), 513-524.
 20. Perron, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, 57(6), 1361-1401.
 21. Philips, P. and Perron P. (1988). Testing For A Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75(2), 335-346.
 22. Sarıtaş, H., Genç A. ve Avcı T. (2018). Türkiye’de Enerji İthalatı, Cari Açık Ve Büyüme İlişkisi: Var ve Granger Nedensellik Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(2), 181-199.
 23. Tang, C. F. (2008). Wagner’s Law versus Keynesian Hypothesis: New Evidence from Recursive Regression-Based Causality Approaches, The IUP Journal of Public Finance, 0(4), 29-38.
 24. Telatar, O. M. Ve Terzi H. (2009). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 119-134.
 25. Toda, H. Y. and Yamamoto T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes, Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
 26. Ulusoy, V. ve Özarı Ç. (2013). Cari Açık Geleceği Şimdiden Tüketmek, Beta Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul.
 27. Uysal, D., Yılmaz K. Ç. ve Taş T. (2015). Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 63-78.
 28. Yalta, A. Y. ve Yalta A.T. (2017). Dependency of Imported Oil and Its Effects on Current Account, Energy Sources, 12(10), 859-867.
 29. Yanar R. ve Kerimoğlu G. (2011). Türkiye’ de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Cari Açık İlişkisi, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 191-201.
 30. Yılancı, V. (2009). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye için İşsizlik Histerisinin Sınanması, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2), 324-335.
 31. Zeren, F. and Koç M. (2016). Time Varying Causality Between Stock Market and Exchange Rate: Evidence from Turkey, Japan and England, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29(1), 696-705.