Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES:
AN INTERNATIONAL JOURNAL
Published: 2020-06-25

QUADRUPLE DEFICITS HYPOTHESIS IN ECONOMICS LITERATURE AND A STUDY ON ECONOMICS OF TURKEY

Asisst. Prof., Bilecik Şeyh Edebali University
Macroeconomy Twin Deficit Hypothesis Triple Deficit Hypothesis Quadruple Deficit Hypothesis

Abstract

The “quadruple deficit hypothesis”, which is one of the recent discussion topics, is a new theory developed on the effects of the relations between output (balance) deficit, investment- savings, public budget and current account deficit (balance) on the economy. Although there is extensive literature on “twin deficits” and “triple deficits” in the literature of literature, there has not been enough study in the context of quadruple deficits and their effects on the economy. This is the reason that this works in terms of quadruplets hypothesis to explain Turkey's economy in recent years through the selected data will be made an empirical examination. The econometric methodology applied in the study consists of three parts. In the first part; Stability levels of the series are carried out using Lee-Strazicich unit root test with structural break. Secondly; The existence of a cointegration relationship between variables is determined within the framework of the ARDL boundary test. Finally, the existence and direction of causality between variables is investigated by Toda-Yamamoto causality analysis. In the conclusion part, the empirical findings are interpreted in the light of the macroeconomic data obtained.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akıncı Mert & Akıncı Gönül Yüce & Yılmaz Ömer. (2016). “Dördüz Açıklar; Ütopya mı Yoksa Gerçek mi?”, PARADOX Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Ocak 2016, Cilt 12. Sayı 1. Sayfa 22-47.
 2. Çetin, Ahmet. (2014). “Kamu Borçlarının Makroekonomik Etkileri: Ampirik Bir Analiz”, https://www.researchgate.net/publication/293885743_Kamu_Borclarinin_Makroekonomik_Etkileri_Ampirik_Bir_Analiz.
 3. Dereli, D. D. ve Akiş, E. (2019). “Türkiye’de Turizm Gelirleri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi (1970-2016)”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(2): 467–478.
 4. Göçer, İ & Akın, T. (2016). “Kırılgan Beşlide Tasarruf-Yatırım AçığınınEkonomik Büyümeye Etkileri:Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 16 Sayı 2, Nisan 2016. Ss. 197-210.
 5. İpek, Evren. & Kızılgöl, Özlem Ayvaz. (2016). “Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık”. Ege Akademik Bakış. Cilt 16-Sayı 3. Temmuz 2016.
 6. Karanfil, M. & Kılıç, C. (2015). “Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Zaman Serisi Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24.
 7. Kaygısız, A.Ş. & Kaya, D. G. & Kösekahyaoğlu, L. (2016). “Türkiye’de Tasarruf, Yatırım, Cari Açık ve Büyüme:1980-2014 Dönemi Üzerine Bir Ndenesellik İlişkisi Analizi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1): 273-300.
 8. Lee, J. ve Strazicich, M. C. (2004). “Minimum LM unit root test with one structural break”. Appalachian State University Working Papers, 04-17: 1-15.
 9. Mankiw, Gregory (2009). Makro Ekonomi, Çev. Ömer Faruk Çolak, Eflatun Yayınevi, Ankara. ISBN:978-605-4160-38-9.
 10. Pesaran M.H., Shin Y., Smith R. (2001). “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16: 289-326.
 11. Şahin, G. ve Gökdemir, L. (2016). “İnsani Gelişme Endeksi Bileşenlerinin Türkiye Ölçeğinde Ardl Sınır Testi İle Sınanması”. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2(1): 1-24.
 12. Tabar, Ç. ve Çetin, I. (2016). “Türkiye Ekonomisi Özelinde Phillips Eğrisi Analizi”. Journal of Life Economics, 3(4): 79-100.
 13. Toda, H. Y. and Yamamoto, T. (1995). “Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes”. Journal of Econometrics, 66: 225-250.
 14. Tülümce, S. Y. (2013). “Türkiye’de Üçüz Açığın Ampirik Analizi (1984-2010)”, Maliye Dergisi, Sayı; 165. Temmuz-Aralık 2013.
 15. Ünsal, E. (2009), Makro İktisat, Ankara: İmaj Yayıncılık.
 16. Yenice, S. ve Yenisu, E. (2019). Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon Ve Faiz Oranlarının Etkileşimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4): 1065-1086.
 17. Yıldırım, Kemal & Karaman, Doğan & Taşdemir, Murat. (2009). Makro Ekonomi, Ekonomi Kitapları Dizisi:26, Seçkin Yayıncılık ve Tic. A.Ş. İstanbul. ISBN:978-975-02-1053-2.
 18. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı. (2020). http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-veriler (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 19. Worldbank. (2020). https://data.worldbank.org (Erişim Tarihi: 22.03.2020).

How to Cite

TEZER, H. (2020). QUADRUPLE DEFICITS HYPOTHESIS IN ECONOMICS LITERATURE AND A STUDY ON ECONOMICS OF TURKEY. Business & Management Studies: An International Journal, 8(2), 1479-1500. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i2.1456