Vol. 7 No. 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

REPORTING ISSUES OF SERVICE PRODUCTION COSTS IN TOURISM COMPANIES

Özlem DOĞAN
Assist. Prof. Dr., İskenderun Technical University
Fırat ALTINKAYNAK
Assist. Prof. Dr., Sakarya University of Applied Science

Published 2019-09-26

Keywords

 • Cost of Service Production, Concept of Periodicity, Financial Reporting Frameworks
 • Hizmet Üretim Maliyeti, Dönemsellik Kavramı, Finansal Raporlama Çerçeveleri

How to Cite

DOĞAN, Özlem, & ALTINKAYNAK, F. (2019). REPORTING ISSUES OF SERVICE PRODUCTION COSTS IN TOURISM COMPANIES. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1888-1904. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1253

Abstract

The concept of periodicity makes it possible to divide the operating life which is considered to be infinite by certain periods and make the operating results of each period comparable to other periods. In accordance with the concept of periodicity, various end-of-period transactions are performed in enterprises and one of these is the calculation of period profit and production costs. Financial reporting frameworks for the calculation of production costs include different applications depending on the nature and size of the enterprise where production is made. The aim of this study to be of service records to determine similarities and differences in production costs, financial reporting framework applied in Turkey, and this application is to demonstrate that the cost and profit differences revealed by the differences. In this context, accounting records have been made over sample applications for accounting of service production costs. As a result of the study, different findings were obtained both in production costs and profit of the company due to the differences in the application of financial reporting frameworks in an accommodation company of the same financial size. These differences in cost and profitability have a chaotic result in terms of providing information from the enterprise. This situation undermines the financial reports' consistency and comparability on a sectoral basis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akay, B. (2016). Turizm İşletmelerinde Maliyet Kontrolü: Temel Kavramlar, (Editör Ayaz,N., Akay,B.), Bölüm:Turizm İşletmelerinde Maliyetler ve Kontrolü s. 2-17. Ankara :Detay Yayıncılık.
 2. Akgöz, E. (2013). Düşünceden Uygulamaya Otel İşletmeciliği. Ankara: Gazi Kitabevi.
 3. Akdoğan, N., ve Sevilengül, O. (2007). “Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum için Tek Düzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler”, Mali Çözüm, (84), 29-70.
 4. Akin, H. ve Kurşunel, F. (2010). “TMS-2’ye Göre Stokların Değerlemesinde Özellik Arz Eden Durumlar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 13, Sayı 1-2, ss.311-329.
 5. Ataman, B. ve Cavlak, H. (2017). “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Karşılaştırılması”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3),ss. 153 – 168.
 6. Coşkun, A. ve Güngörmüş, A.H. (2009). “Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyetlerinin TMS 2’ye Göre Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:95, ss.19-33.
 7. Demirel, N. (2009). Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartlarının Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı Halka Açık Anonim Şirketlerde Uygulama Örnekleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 8. Doğan, A. (2018). “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile VUK/MSUGT Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:80, ss.115-132.
 9. Dursun, A. ve Yalnız, S. (2013). “Konaklama İşletmelerinde Hizmet Üretim Maliyetleri TMS 2 Stoklar ve TMS 18 Hasılat Standartları Açısından Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, ss. 139-157.
 10. Gençoğlu, Ü.G. (2017). “Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:76, ss.
 11. Gökçen, G., Öztürk, E., ve Güleç, Ö. F. (2018). “BOBİ FRS ve TFRS’nin Finansal Raporlara Etkileri Açısından Karşılaştırılması”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, ss. 437-457.
 12. Güngörmüş, A.H. (2010). “Konaklama İşletmelerinde Yönetsel Hesap Planının Oluşturulması”, Dayanışma Dergisi, Sayı:109, ss.41-51.
 13. Güngörmüş, A. H. ve Boyar, E. (2008). “TMS 2 Stoklar Standardında Hizmet İşletmeleri İçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama”, Vergi Dünyası, No. 322, s.132-136.
 14. Kabataş, Y. ve Pamukçu, A.(2010). “TMS – 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:48, ss. 191-199.
 15. Karakaya, M. (2014). Maliyet Muhasebesi, 6. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 16. Koçyiğit, S. (2011). Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyeti Olarak Stokların TMS 2’ye Göre Muhasebeleştirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3/1, ss. 69-88.
 17. Özbirecikli, M., Şen, İ.K., ve Tüm, K. (2017). BOBİ FRS, Ankara: Detay Yayıncılık.
 18. Saraç, S. (1989). Turizm İşletmecileri ve Turizm İşletmeciliği Öğrencileri İçin Konaklama Muhasebesi, Ankara: Adım Yayıncılık.
 19. Türksoy, A. (1998). Otel Yönetim Muhasebesi, Ankara: Turhan Kitabevi.
 20. Yanık, R. (2013). “Hizmet Maliyetlerinin Stoklar Hesap Grubunda Aktifleştirilmesi ve Sağlık İşletmeleri Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 3,ss. 81-90.