Vol. 7 No. 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

DO THE ETHICAL DECLARATIONS OF COMPANIES CONSIST OF SIMILAR STEREOTYPICAL CONCEPTS AND TOPICS? OR ARE THEY ORIGINAL COMMITMENTS?

Oğuzhan AYTAR
Dr., Karamanoglu Mehmetbey University

Published 2019-09-26

Keywords

 • Ethics, Content Analysis, BIST Sustainability Index.
 • Etik,
 • İçerik Analizi,
 • BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

How to Cite

AYTAR, O. (2019). DO THE ETHICAL DECLARATIONS OF COMPANIES CONSIST OF SIMILAR STEREOTYPICAL CONCEPTS AND TOPICS? OR ARE THEY ORIGINAL COMMITMENTS?. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1944-1966. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1188

Abstract

The core of corporate governance is composed of values such as transparency, accountability, fairness and responsibility. The principles of corporate governance and ethical approach are built on these core values. Consequently, there is a need for guidelines on how managers and other employees should behave ethically on certain issues. In this context, the aim of the study is to identify the concepts emphasized in the ethical declarations of companies and to reveal the focus themes, differences and similarities of the sectors and companies included in the Corporate Governance Index in Turkey. Content analysis method, one of the qualitative research methods, was performed in the study. The reason for the selection of companies included in the BIST Corporate Governance Index as a sample is because of the fact that the companies within this index have certain standards in terms of corporate governance and ethical principles and they are accepted as cynosure for other companies. As a result of this research, the themes that the company and sector groups intensified were determined and significant differences have been identified among companies and sectors.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akatay, A., Yücekaya, P. & Kısat Çepni, N. (2016). Yöneticilerin etik liderlik davranışlarının, örgütsel adalet ve sinizm üzerine etkileri: Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde bir araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 483-509.
 2. Arklan, Ü. & Kartal, N. Z. (2019). Kurumsal sosyal sorumluluk ve aktivizm: ilişkisel düzlemde epistemolojik bir yönelim, Suleyman Demirel University Visionary Journal, 10(23), 25-39
 3. Bal, H. (2013). Nitel Araştırma Yöntemi, Isparta: Fakülte Kitabevi.
 4. Bektaş, Ç. (2015). İşletmelerde iş ahlakı, Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 327-363.
 5. Bektaş, Ç. & Köseoğlu, M., A.(2007). Etik kodlarının yönetsel karar alma sürecine etkileri ve bir model önerisi, “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9 (2), 94-115.
 6. BIST (2019). Kurumsal Yönetim Endeksi, https://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/kurumsal-yonetim-endeksi
 7. Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 8. Bonn, I., & Fisher, J. (2005). Corporate governance and business ethics: Insights from the strategic planning experience. Corporate governance: An international review, 13(6), 730-738.
 9. Boddington, P. (2017). Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence (Artificial Intelligence: Foundations, Theory, and Algorithms), eBook: Springer International Publishing
 10. Childs, J. (2012). Demonstrating the Need for Effective Business Ethics: An Alternative Approach, Business and Society Review, 117(2), 221–232.
 11. Chun, R. (2017). How virtuous global firms say they are: A content analysis of ethical values. Journal of Business Ethics, 1-17.
 12. Çetintaş, H. B. (2016). Etik kodları bağlamında kurumsal etik ilkelerin incelenmesi: istanbul sanayi odası türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu örneği, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(8), 167-186.
 13. de Cremer, D., van Dick, R., Tenbrunsel, A., Pillutla, M., & Murnighan, J. K. (2011). Understanding ethical behavior and decision making in management: A behavioural business ethics approach. British Journal of Management, 22, 1-4.
 14. Dinçer, B. & Dinçer, C. (2011). A historical perspective on business ethics and the role of ethics training, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20), 11-17.
 15. Ergeneli, A. (2017). Örgütsel davranış- örgüt ve birey, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 16. Gül, H. (2016). İş ve çalışma yaşamında etik ve ahlakla ilgili kavramlar üzerine bir tartışma, The Journal of Academic Social Science, 4(36), 522-535.
 17. Harris, H. (2001). Content analysis of secondary data: A study of courage in managerial decision making. Journal of Business Ethics, 34, 191–208.
 18. KAP (2019). BIST 100, https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler
 19. Karaoğlu, A., O. & Saruhan, Ş., C. (2018). Etik kodların vekâlet maliyetleri üzerindeki etkisi ile ilgili bir araştırma, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 13(50), 106-137.
 20. Koçel, T. (2018). İşletme yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 21. Kolçak, M. (2018). Meslek etiği, Bursa: Ekin Basım Yayım.
 22. Kutlu, H. A. (2013). Meslek etiği. Ankara: Nobel Akademik Yayınevi.
 23. Marşap, B., Elitaş, B. L., Yanık, Z. & Altınay, A. T. (2018). Denetime ahlak felsefesi penceresinden bir bakış, etik değerler ve faydacılık çatışması üzerine bir inceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(Özel Sayı), 897-910.
 24. Meydan, C. H. & Çetin, F. (2012). Vekalet kuramı. In Sözen, H. C. and Basım H.N. (Ed.). Örgüt kuramları. (141-161). İstanbul: Beta Basım Yayım.
 25. Mohan Bursalı, Y. (2018). Kurumsal yönetim ilkeleri ışığında etik kurallar ve sosyal sorumluluk, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(2). 505-531
 26. Özgener, Ş. (2009). İş ahlakının temelleri yönetsel bir yaklaşım. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 27. Svensson, G., Wood, G. & Callaghan, M. (2010). A comparison of business ethics commitment in private and public sector organizations in Sweden. Business Ethics: A European Review, 19(2), 213-232.
 28. Tonus, H. Z. & Oruç, İ. (2012). İnsan kaynakları yönetiminde etik dışı davranışlar ve yönetimi: bir işletmenin personel yönetmeliği içerik analizi, İş Ahlakı Dergisi, 5(10), 149-181.
 29. Valentine, S. & Barnett, T. (2003). Ethics code awareness, perceived ethical values, and organizational commitment, The Journal of Personal Selling and Sales Management, 23(4): 359-367
 30. Waegeneer, E. D., Sompele, J. V. D. & Willem, A. (2016). Ethical codes in sports organizations: classification framework, content analysis, and the ınfluence of content on code effectiveness, Journal of Business Ethics, 136, 587-598.
 31. Webley, S. (2001). Business ethics: a SWOT exercise, Business Ethics: A European Review, 10(3), 267-271.
 32. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 33. Zencirkıran, M. & Keser, A. (2018). Örgütsel davranış, Bursa: Dora Basım Yayım.
 34. Zincir, O. & Özbebek Tunç A., (2018). Yöneticim etik bir lider midir?: Beyaz yaka çalışanların algısı üzerine bir çalışma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 23-47.