THE RELATIONSHIP BETWEEN SINISM AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN BUSINESS ETHICS: AN IMPLEMENTATION FOR EMPLOYEES IN TEXTILE INDUSTRY

ARZU ÇOTUL, Erkut ALTINDAĞ
DOI: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i4.323

Abstract

Unethical decisions taken in organizations, the discriminatory approach of management to employees, the insincere environment of the workplace, change in the workplace and the weak organizational climate reveals the tendency of employees to criticize and denigrate the organization at extreme points that make up their feelings of hatred, anxiety and concern for the organization and this is called as “cynicism”. The aim of this study is to examine the interaction between organizational cynicism, employee performance and unethical business decisions. Research data were obtained using survey method with employees in the textile sector in Istanbul and were evaluated in the SPSS program and regression analysis, correlation analysis, factor analysis and comparative analysis were performed. As a result of the research, it was concluded that unethical decisions of the business management are powerful factors in the employees  developing a cynical attitude towards their businesses and in business performance. 

Keywords

Business Ethics; Cynicism; Employee Performance

Full Text:

PDF (Türkçe)

References

Akdemir, B., Kırmızıgül, B. ve Zengin, Y. (2016). Örgütsel Sinizm ile İş Performansı Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 6(2), 115-130.

Anderson, L. M. ve Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: Some Causes and Effects. Journal of Organizational Bahavior, 18, 449-469.

Arslan, M. (2001). İş ve Meslek Ahlakı. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Bakari, H., Hunjra, A. I., Jaros, S. ve Khoso, I. (2018). Moderating Role of Cynicism About Organizational Change Between Authentic Leadership and Commitment to Change in Pakistani Public Sector Hospitals. Leadership in Health Services.

Birsel, M. (2007). İnsan Kaynakları Uygulamalarında Etik Yaklaşımlar, Editör: Tevrüz, Suna. İş Hayatında Etik, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Brandes, P., Dharwadkar, R., Dean, J. W. (1999). Does Organizational Cynicism Matter?: Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes. Paper Presented at The Eastern Academy of Management, Philadelphia.

Butler, P. ve Tregaskis, O. (2018). Distributed Leadership and Employee Cynicism: Trade Unions as Joint Change Agents. Human Resource Management Journal.

Chiaburu, D. S., A. C. Peng, I.-S. Oh, G. C. Banks ve L.C. Lomeli (2013). Antecedents and Consequences of Employee Organizational Cynicism: A Meta-Analysis, Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181-197.

Derin, N. (2011). İşletmelerde Geride Kalan Sendromu ve Örgütsel Güven., Ankara: Nobel Yayıncılık.

Elçi, M. ve Kul, B. (2017). Kamu Çalışanlarının Etik İklim Algılarının Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama, Çalışma İlişkileri Dergisi, 8(1), 118-137.

Filizöz, B. (2011). Etik ve Etiğe İlişkin Temel Kavramlar. Editör: Zeyyat Sabuncuoğlu. İşletme Etiği. İstanbul: Beta Yayımcılık.

Fuchs, S., ve Edwards, M. R. (2012). Predicting Pro-change Behaviour: The Role of Perceived Organisational Justice and Organisational Identification. Human Resource Management Journal, 22, 39-59.

Görmen, M. (2017). Örgüt Kültürünün Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerine Etkisi. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 8(15), 363-388.

James, M.S.L. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of the Potential Positive and Negative Effects on School Systems (Dissertation of Doctor of Philosophy), The Florida State University.

Karacaoğlu, K. ve Küçükköylü, C (2015). İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi. 3(15), 401-408.

Lorinkova, N. M. ve Perry, S. J. (2017). When is Empowerment Effective? The Role of Leader-Leader Exchange in Empowering Leadership, Cynicism, and Time Theft. Journal of Management, 43(5), 1631- 1655.

Mete, Y. A. (2013). Relationship Between Organizational Cynicism and Ethical Leadership Behaviour: A Study at Higher Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 476-483.

Nafei, A. W. ve Kaifi, B. A. (2013). The Impact of Organizational Cynicism on Organizational Commitment: An Applied Study on Teaching Hospitals in Egypt. European Journal of Business and Management 5(12), 131-147.

Nair, P. ve Kamalanabhan, T. J. (2010). The Impact of Cynicism on Ethical Intentions of Indian Managers: The Moderating Role of Seniority. Journal of International Business Ethics. 3(1), 14-29.

Neumann, Y., ve Reichel, A. (1979). The Development of Attitudes Toward Business Ethics Questionnaire (ATBEQ): Concepts, Dimensions, and Relations to Work Values [Working Paper]. Ben Gurion University of Negev, Israel.

Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2011). Örgütsel Davranış. Bursa: Ekin Yayıncılık.

Reichers, A. E., Wanous, J., ve Austin, J. (1997). Understanding and Managing Cynicism about Organizational Change. Academy of Management Executive. 11(1), 48-59.

Schwepker, Jr. C. H. (2001). “Ethical Climate’s Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment

and Turnover Intention In The Salesforce”, Journal of Business Research, 54, 2001, 39-52.

Tekin, Z. (2018). Bankacılık Sektöründeki Sosyal Pazarlama Uygulamalarının Etik İklim ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 14 (3), 807-824.

Tekin, Z., Uslu, F., Karakuş, K. (2018). İşletmelerin Etik Kararlarının ve Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının Ahilik Anlayışı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Mardin: İKSAD I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, 631-636.

Turan, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Örgütsel Değişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Örgütsel Sinizm ve Karaman İli Kamu Kurumlarında Bir Çalışma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.

Yıldız, K, Akgün, N. ve Yıldız, S. (2013). İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki. International Journal of Social Science, 6 (6), 1253-1284.

View Counter: Abstract | 0 PDF (Türkçe) - 0

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM