A RESEARCH ON THE REQUIRED QUALIFICATIONS AND SKILLS IN THE HOTEL EMPLOYEE JOB ADVERTISEMENTS

Sait DOĞAN, Mehmet TUNCER
DOI: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i4.310

Abstract

The aim of this study is to determine the demographic qualifications and occupational-technical skills (job requirements) demanded from employee candidates in their job applications who want to work in the tourism sector and job placements, and provide an insight to employee candidates concerning these qualifications. The study includes the job advertisements of hotel enterprises in Turkey placed on the kariyer.net internet site and relevant job advertisements were examined with content analysis method. A total of 160 job advertisements were evaluated and analyzed regarding 7 job positions within the scope of the study. This study has been considered important as it reveals the qualifications currently demanded by tourism establishments from worker candidates on the basis of department and position and guides employee candidates who want to work in these areas. As a result of the study, it was determined that 53% of present advertisements were placed by hotel enterprises in İstanbul, 24% by hotel enterprises in Antalya and considering in general terms, 90% of occupations being examined within the frame of hotel enterprises were both for women and men and 46% of job advertisements prefer to graduate from tourism and hotel management departments of university (undergraduate or associate degree) or vocational high schools. According to job advertisements, occupations that require a higher educational level (high school and above) and foreign language are as follows: Receptionist, reservation attendant, waiter and bellboy. On the other hand, occupational-technical skills demanded for every profession in job advertisements were determined separately according to relevant positions. 

Keywords

Hotel Employees; Job Advertisements; Job Requirements; Content Analysis

Full Text:

PDF (Türkçe)

References

Akoğlan Kozak, M. ve Güçlü, N. (2008), “Turizm İsletmelerinde Duygusal Çaba Faktörlerinin İşe Alma Sürecinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 39–56

Akova, O., Sarıışık, M. ve Akbaba, A. (2007), “Seyahat Acentalarında İşgören Bulma ve İşgören Seçme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(13), 275–296

Aras, H. (1993), Konaklama İşletmeciliğinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü, Ankara: Turizm Bakanlığı Yayınları.

Bacaksız, F. E. ve Sönmez, B. (2015), “İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi”, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(1), 112-122

Basım, H. N., Şeşen, H. ve Şeşen, E. (2008), “Personel Temin Sürecinde Gazete İlanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 35-44

Bayraktar, O. (2015) “Osmanlıca Gazetelerdeki Personel İlanlarının İçerik Değerlendirmesi: 1909-1924”, Amme İdaresi Dergisi, 48 (4), 79-96

Bennett, R. (2002), “Employers' Demands for Personal Transferable Skills in Graduates: A Content Analysis of 1000 Job Advertisements and an Associated Empirical Study”, Journal of Vocational Education and training, 54(4), 457-476

Brantlinger, E., Jimenez, R., Klingner, J., Marleen, P. and Virginia, R. (2005), “Qualitative Studies in Special Education”, Exceptional Children, 71 (2), 195-207

Cevher, E. (2013), “Sekreterlerin İşe Alınmasında Aranan Niteliklere Yönelik Bir Araştırma: Kariyer.net Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi Özel Sayısı, 235-245

Çetin, C., Elmalı, E. D. ve Arslan, M. L. (2017), İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Çetin, C., Elmalı, E. D. ve Arslan, M. L. (2018), İnsan Kaynakları Yönetimi, 7. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Demir, M. (2011), “İş Yaşamında Ayrımcılık: Turizm Sektörü Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 760-784

Doğan, S. (2017), “Otel İşletmelerindeki İşgören ve Yönetici Adaylarına Yönelik Performans Değerleme Formu Geliştirilmesi: Ankara İlinde Bir Uygulama”, (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Erdem, B. (2016), Temin, Seçim ve İşe Alma. M. TUNA (Ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi (s.160-227), Ankara: Detay Yayıncılık.

Erdem, B., ve Gezen, T. (2014), “Turizm İşletmelerine Yönelik İş İlanlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21), 19-42

Erdem, B. ve Kabakçı, E. (2004), “Otel İşletmelerinde İnternet Üzerinden İşe Alım Üzerine Ampirik Bir Araştırma”. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Yayın No: 108, 25-26 Kasım, Eskişehir: Osman Gazi Üniversitesi.

Erdoğan. İ. (1991), İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını.

Fındıkçı, İ.( 1999), İnsan kaynakları yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları.

Güler, E.Ç. (2006), “İşletmelerin E-İnsan Kaynakları Yönetimi ve E-İşe Alım Süreçlerindeki Gelişmeler”, adresinden 10.10.2018 tarihinde alınmıştır.

Jansen, B. J., Jansen, K. J., & Spink, A. (2005), “Using the Web to Look for Work: Implications for Online Job Seeking and Recruiting”, Internet Research, 15 (1), 49-66

Kariyer.net, (b.t.), Hakkımızda, adresinden 02.03.2018 tarihinde alınmıştır.

Kozak, M.A. (1999), Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar, Ankara: Detay Yayıncılık.

Kozak, M. A. ve Özdemir, C. (2013), “Yetenek Kavraminin Otel Işletmelerinde Operasyonel Personel Bağlaminda Değerlendirilmesi”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(1), 6-19

Lee, I. (2005a), “Evaluation of Fortune 100 Companies' Career Web Sites”. Human Systems Management, 24 (2), 175-182

Lee, I. (2005b), “E-Recruiting, Categories and Analysis of Fortune 100 Career Web Sites”, E-Human Resources Management: Managing Knowledge People, (Der. Teresa Torres-Coronas ve Mario Arias-Oliva), Chapter IV, IGI Global. Idea Group, Pennsylvania, 86-100

Oral, S. ve Kurgun, O. A. (1997), Otel İşletmeciliği ve Otel İşletmelerinde Verimlilik Analizleri, İzmir: Kanyılmaz Matbaası.

Özdemir, S. S., Polat, E. ve Met, Ö. L. (2015), “Bodrum’da Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerince Verilen İş İlanlarındaki İşgören Niteliklerinin Analizi”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 34, 121-138

Rozelle, A. L., and Landis, R. S. (2002), “An Examination of the Relationship between Use of the Internet as a Recruitment Source and Student Attitudes”, Computers in Human Behavior, 18 (5), 593-604

Turizm Bakanlığı. (1989), Otelcilik ve Turizm Endüstrisinde İşgücü Araştırması, Cilt:2, Ankara: Turizm Bakanlığı Yayınları.

Yeşiltaş, M., Arslan, Ö. E. ve Temizkan, R. (2012), “İşgören Seçiminde ve Örgüt İçi İş Yaşamında Siyasi Ayrımcılık: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 94-117

Yıldırım, A. ve Şimşek. H. (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

View Counter: Abstract | 0 PDF (Türkçe) - 0

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM