MEMOIRS AND AUTO/BIOGRAPHIES OF BUSINESS PEOPLE AS ECONOMIC AND BUSINESS MANAGEMENT HISTORY SOURCE: A STUDY ON PUBLISHED BOOKS IN TURKEY

Akansel YALÇINKAYA, Murat KORALTÜRK
DOI: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i4.291

Abstract

The aim of this paper is twofold. Firstly, to categorize the published memoir, biography and auto biography books of business people in Turkey by certain dimensions. Secondly, to explore the possible contributions of the published books on Turkish business people to economic and business history literature. In this context, 278 books from 1947 to 2018 compiled by authors of the study have been analyzed using content analysis according to related categories. Research results show that most of the published books on Turkish business people are authorized books or commissioned biographies and the majority of those books are hagiographies. In addition, many of the books published on Turkish business people are rags to riches stories. Results of the study also indicated that books of Turkish business women are very rare and there are only 8 books on Turkish business women.

Keywords

Business Person; Biography; Autobiography; Memoir

Full Text:

PDF (Türkçe)

References

Ağlargöz, O. (2015). Kurumsal İşlerin Analiziyle İşadamı Kavramının Betimlenmesi. Ege Akademik Bakış, 15(1), 99-110.

Alpender, G. (1966). Big Business and Big Business Leaders in Turkey. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Michigan State University, Department of Management, Michigan.

Bali, R. (2002). Tarzı-ı Hayattan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Bali, R. (2003). Prestij kitapları neye yarar! Akşam-lık, 19 Eylül 2003.

Bali, R. (2018). Safehaven - İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’deki Nazi Varlıkları Meselesi. İstanbul: Libra Kitap.

Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnekler, Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Birinci, A. (2007). Bir Tarih Kaynağı Olarak Hatırat Türünden Eserlere Dair Meseleler. XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Birinci, A. (2011). İktisat Tarihi Araştırmalarının Bir Kaynağı Olarak Hâtırat Türünden Eserler: M. Şerif Korkut’un Hatıratında Burdur’un İçtimai ve İktisadî Manzarası. Tokdemir, E., Günçavdı, Ö. ve Kayam, S. S. (Ed.), Prof. Dr. Haydar Kazgan’a Armağan-Yakın Tarihimizin İktisadî Panoraması, 163-182, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Birinci, A. (2016). Türkiye’de Biyografi Geleneği. Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi, 99: 49-53.

Birinci, A. (2018). Tarihin Kara Kitabı. İstanbul: Kopernik.

Broeze, F. (1996). Business biography and economic history: Robert Brooks, the Union Bank of Australia, and the development of imperial finance, 1837–1876. Australian Economic History Review, 36(1), 64-88.

Buğra, A. (1987). Review Article: The Late Coming Tycoons of Turkey. Journal of Economics and Administrative Studies, 1(1), 143-155.

Buğra, A. (1995). Devlet ve İşadamları. Ankara: İletişim Yayınları.

Cengizkan, A. (2007). İlhan Tekeli ile “Cumhuriyetin Harcı” Üzerine: Türkiye’de Modernite ve Tarih Yazımı. Mimarlık Dergisi, 333.

Corley, T.A.B. (2006). Historical Biographies of Entrepreneurs. Casson, M., Basu, A., Wadeson, N. ve Yeung, B., (Ed.), The Oxford Handbook of Entrepreneurship, (138-157), Oxford: Oxford University Press.

Dawson, A., & Hjorth, D. (2012). Advancing family business research through narrative analysis. Family Business Review, 25(3), 339-355.

Dirlik, S. ve Erçek, M. (2015). Türkiye’deki İşletme Grupları, Sahipleri ve Yöneticileri İle İlgili Kitaplar Üzerine Bir İnceleme. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Erçek, M. (2012). Exploring Turkish Business Groups: Origins, Salient Characteristics and Evolutionary Dynamics. XVI. World Economic History Congress, Stellenbosch University, South Africa.

Erdoğmuş, N. (2000). Otobiyografilerin Analizi Yoluyla Girişimci İşadamlarının Kariyer Gelişimi Hakkında Bir Araştırma. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir: Nevşehir Üniversitesi.

Erdoğmuş, N. (2001). Girişimci İşadamlarının Gelişim Deneyimleri ve Girişimcilik Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin Hayat Tarihi Yöntemiyle İncelenmesi. 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Erdoğmuş, N. (2016). Bundling career capital with intertwined governance structure: Career construction of pioneering CEOs in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 407-416.

Erdoğmuş, N. ve Esen, E. (2018). Constructing the CEO Personal Brand: The Case of Four Pioneering CEOs in Turkey. Corporate Reputation Review, 21, 37-49.

Ford, E. W., Duncan, W. J., Bedeian, A. G., Ginter, P. M., Rousculp, M. D. ve Adams, A. M. (2005). Mitigating risks, visible hands, inevitable disasters, and soft variables: Management research that matters to managers. Academy of Management Perspectives, 19(4), 24-38.

Ingham, J. N. (1983). Biographical Dictionary of American Business Leaders. California: Greenwood Publishing Group.

Jacobs, D. (2007). Critical Biography and Management Education. Academy of Management Learning & Education, 6(1), 104-108.

Jeremy, D. J. (1985). A gallery of distinguished individuals: the Biographical Dictionary of American Business Leaders. Business History Review, 59(2), 278-283.

Kabasakal, H. (1998). Türkiye’de Üst Düzey Kadın Yöneticilerin Profili. Berktay Hacımirzaoğlu, A. (Ed.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (303–312). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Kabasakal, H. (1999). A profile of top women managers in Turkey. Z. F. Arat (Ed.), Deconstructing Images of the Turkish Women, (225–240). New York, NY: Palgrave.

Kırmızı, A. (2015). Biyografi. Şimşek, A. (Ed.), Tarih İçin Metodoloji, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Kırmızı, A. (Hazırlayan). (2013). Otur Baştan Yaz Beni. İstanbul: Küre Yayınları.

Knowles, H. (2013). Writing Biography as Business History: Some Methodological Approaches. 5. Annual Conference of Academic Association of Historians in Australian and New Zealand Business Schools, Sydney: University of Sydney.

Lambrecht, J. (2005). Multigenerational transition in family businesses: A new explanatory model. Family business review, 18(4), 267-282.

Lässig, S. (2013). Modern Tarihte Biyografi – Biyografide Modern Tarihyazımı. Abdülhamit Kırmızı (Haz.), Otur Baştan Yaz Beni, (Çev. C. Özkılıç), İstanbul: Küre Yayınları.

Mathias, B. D. ve Smith, A. D. (2016). Autobiographies in organizational research: using leaders’ life stories in a triangulated research design. Organizational Research Methods, 19(2), 204-230.

Mayo, A. (2012). The use of history and biography to teach leadership. Friedman, W. A. ve Jones, G. (Eds.) Teaching Business History: Insights and Debates, Papers Delivered at Harvard Business School.

Naveh, E. (1991). The Transformation of the" Rags to Riches" Stories: Business Biographies of Success in the Progressive Era and the 1920s. American Studies International, 29(1), 60-80.

Ortaylı, İ. (1999). Türk Tarihçiliğinde Biyografi İnşası ve Biyografik Malzeme Sorunsalı. Osmanlı’dan Cumhuriyete – Problemeler, Araştırmalar, Tartışmalar, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Öğüt, A. (2006). Türkiye’de kadın girişimciliğin ve yöneticiliğin önündeki güçlükler: cam tavan sendromu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 56-78.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

Paxman, A. (2018). Business biography in Mexico: the state of the genre, its usefulness, and how to research one. Secuencia: revista de historia y ciencias sociales, (100), 185-211.

Phillips Carson, P. ve Carson, K. D. (1998). Theoretically grounding management history as a relevant and valuable form of knowledge. Journal of Management History, 4(1), 29-42.

Renders, H., De Haan, B. ve Harmsma, J. (2016). The Biographical Turn: Lives in History. London: Taylor & Francis.

Reveley, J. (2010). Using autobiographies in business history: a narratological analysis of Jules Joubert's Shavings and Scrapes. Australian Economic History Review, 50(3), 284-305.

Sarachek, B. (1978). American entrepreneurs and the Horatio Alger myth. The Journal of Economic History, 38(2), 439-456.

Sims, D. B. (1993). The formation of top managers: A discourse analysis of five managerial autobiographies. British Journal of Management, 4(1), 57-68.

Spiekermann, U. (2016). Why Biographies? Actors, Agencies, and the Analysis of Immigrant Entrepreneurship. Berghoff, H. ve Spiekermann, U. (Ed.). Immigrant Entrepreneurship: The German-American Experience since 1700, (37–51). Washington, DC: GHI.

Şirin, İ. (2015). Seyahatname, Hatırat ve Mektup. Şimşek, A. (Ed.), Tarih İçin Metodoloji, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Tamer, M. (2010). Sabancı: ‘TÜSİAD’da yıllarca tek kadın üye olarak yalnız kaldım. Milliyet, 21 Ocak 2010.

Tekeli, İ. (2001). Bireyin Yaşamı Nasıl Tarih Oluyor? Toplumsal Tarih, 95, 13-20.

Tekeli, İ. ve İlkin, S. (1993). Türkiye’de Büyük İnşaat Müteahhitlerinin Doğuşunda Cumhuriyetin Bayındırlık ve Demiryolu Programlarının Etkisi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 20, 1-21.

TÜSİAD. (2018). TÜSİAD 48. Genel Kurul Bülteni. İstanbul. https://tusiad.org/tr/tum/item/.../8869_b5483054678e80af0574c8819a5078e1, (25.7.2018).

Valtonen, H. (2007). Does culture matter? Entrepreneurial attitudes in the autobiographies of twentieth-century business leaders in Finland and the United States. In Business History Conference. Business and Economic History On-line: Papers Presented at the BHC Annual Meeting. Business History Conference.

Vatansever, Ç. (2017). Bir Oto-Biyografi Üzerinden Otantik Liderliği Yorumlamak: Turgut Uzer’in Olymp ve Faniler Kitabı. Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, 2(2), 43-68.

Watson, T. J. (2009). Narrative, life story and manager identity: A case study in autobiographical identity work. Human relations, 62(3), 425-452.

Westley, F., & Mintzberg, H. (1989). Visionary leadership and strategic management. Strategic management journal, 10(S1), 17-32.

View Counter: Abstract | 0 PDF (Türkçe) - 0

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM